பதிவிறக்கங்கள்

Die Verwaltung ist für die Koordination der Geschäftsstelle sowie die Verteilung der Lehrbücher und Materialien verantwortlich.

சுற்றறிக்கைகள்

சுற்றறிக்கை 2022-01

சுற்றறிக்கை 2021-12

சுற்றறிக்கை 2021-11

செப்பனிடப்பட்ட பாடஅலகுகள்

ஆண்டு 6 - வரலாறு

ஆண்டு 7 - வரலாறு

ஆண்டு 8 - வரலாறு

ஆண்டு 9 - வரலாறு

ஆண்டு 10 - வரலாறு

ஆண்டு 11 - வரலாறு

ஆண்டு 12 - வரலாறு

நிதிப்பிரிவு

செலவுப்படிவம்

போக்குவரத்துப்படிவம்

நிர்வாகம்

பாடநூல்களின் விலை விபரம்

மாணவர் விண்ணப்பப்படிவம்

செயற்பாட்டாளர் விண்ணப்பப்படிவம்

ஆவணப்பிரிவு

மாணவர்கள் விபரத்திரட்டு

செயற்பாட்டாளர்கள் விபரத்திரட்டு

தேர்வுப்பிரிவு

தேர்வு நிலைய மாற்றத்திற்கான விண்ணப்பப் படிவம்

மீளாய்வு விண்ணப்பப் படிவம்

மீள்தேர்வு விண்ணப்பப் படிவம்

கலைப்பிரிவு

கலைத்திறன் விண்ணப்பப்படிவம்

கலைத்திறன் போட்டி சுற்றறிக்கை

கலைவிழாவிற்கான விண்ணப்பப்படிவம்

தமிழ்த்திறன் பிரிவு

சுற்றறிக்கை 2021

வயதுப்பிரிவுகளுக்கான தொகுப்புப்படிவம்

நடுவர் மதிப்பீட்டுப்படிவம்

நடுவர் மதிப்பீட்டுத் தொகுப்புப்படிவம்

அனைத்துலகத் தாய்மொழி நாள்

அனைத்துலகத் தாய்மொழி நாள் - சுற்றறிக்கை

அனைத்துலகத் தாய்மொழி நாள் - விண்ணப்பப்படிவம்