பதிவிறக்கங்கள்

Die Verwaltung ist für die Koordination der Geschäftsstelle sowie die Verteilung der Lehrbücher und Materialien verantwortlich.

அறிவாடல் 2023

அறிவாடல் போட்டி விபரம்

விண்ணப்பப்படிவம்

வினாக்கொத்து

நிதிப்பிரிவு

செலவுப்படிவம்

போக்குவரத்துப்படிவம்

நிர்வாகம்

பாடநூல்களின் விலை விபரம்

மாணவர் விண்ணப்பப்படிவம்

செயற்பாட்டாளர் விண்ணப்பப்படிவம்

ஆவணப்பிரிவு

மாணவர்கள் விபரத்திரட்டு

செயற்பாட்டாளர்கள் விபரத்திரட்டு

தேர்வுப்பிரிவு

தேர்வு நிலைய மாற்றத்திற்கான விண்ணப்பப் படிவம்

மீளாய்வு விண்ணப்பப் படிவம்

மீள்தேர்வு விண்ணப்பப் படிவம்

கலைப்பிரிவு

கலைத்திறன் போட்டி 2024 சுற்றறிக்கை

கலைத்திறன் போட்டி 2024 விண்ணப்பப்படிவம்

கலைவிழாவிற்கான விண்ணப்பப்படிவம்

தமிழ்த்திறன் பிரிவு

நடுவர் மதிப்பீட்டுத் தொகுப்புப்படிவம்

வயதுப்பிரிவுகளுக்கான தொகுப்புப்படிவம்

நடுவர் மதிப்பீட்டுப்படிவம்